معاون آموزشی

دانشکده بهداشت اوز

آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان استعداد درخشان مقاطع بالاتر

file name : aeennameh-tashel.pdf
file size : 894 KB
دانلود

آیین نامه بنیاد ملی نخبگان

file name : aeennameh_bonyade_nokhbegan.pdf
file size : 1 MB
دانلود

تخلفات و تنبیهات

file name : takhalof1.pdf
file size : 706 KB
دانلود

فعالیت های شورای انضباطی دانشجویی

file name : faliat_enzebati.pdf
file size : 382 KB
دانلود

شورای انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی ایران

file name : enzebat.pdf
file size : 1 MB
دانلود

قوانین و مقررات آموزشی و انضباطی

file name : regulation2.pdf
file size : 469 KB
دانلود

آیین نامه پوشش و اخلاق حرفه ای

file name : regulation.pdf
file size : 454 KB
دانلود