حاج آقا احمد عدالتی

سمت: مسئول فرهنگسرا
ایمیل : edalatia@sums.ac.ir
تلفن : 09171805920
توضیحات

1- پاسخگویی به مسائل شرعی
2- اقامه نماز جماعت در دانشکده
3- برگزاری کلاسهای قرآن و معارف اسلامی
4- برگزاری دوره های آموزشی احکام، امربه معروف و نهی از منکر
5- برقراری ارتباط مفید، مستمر و منطقی با مسئولین ارشد و میانی دانشکده مربوطه به منظور همکاری و جهت دهی فرهنگی
6- ارتباط مفید ، مستمر و منطقی مسئولین تشکل ها و کانون های فرهنگی به منظور حمایت ، مشاوره ، هدایت
7- نظارت و ارزیابی از فعالیتهای کارشناس فرهنگسرا و ارائه گزارش به معاونت فرهنگی و سیاسی نهاد
8- ارتباط مفید ، مستمر با معاونت فرهنگی و سیاسی نهاد جهت هماهنگی در برنامه ها و امکانات