معرفی معاونت پژوهشی

دانشکده بهداشت اوز

دکتر نظام الدین منگلی زاده
رشته تحصیلی: دکترای بهداشت محیط
شماره تماس: ۰۷۱۵۲۵۱۹۲۷۶ داخلی ۲۸

پست الکترونی: