دیگر دوره ها

نیم سال دوم تحصیلی ۹۸-۹۷

دانشکده بهداشت اوز
رویداد تاریخ توضیحات
انتخاب واحد اینترنتی دانشجویان کلیه ورودی ها یکشنبه 96/6/19 لغایت سه شنبه 96/6/21 تمامی دانشجویان می بایست نسبت به انتخاب واحد اقدام کنندو.
شروع کلاس ها شنبه 96/6/25 بر طبق واحد های انتخابی
ثبت نام الکترونیکی دانشجویان جدید الورود دهه سوم شهریور 96 تاریخ دقیق آن بعدا اعلام می گردد
ثبت نام حضوری دانشجویان جدید الورود دهه سوم شهریور ماه 96

متن توضیحات متن توضیحات متن توضیحات متن توضیحات متن توضیحات متن توضیحات متن توضیحات متن توضیحات متن توضیحات